Välkommen till Gribbylund

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Stort tack till alla som firade Valborg med oss.

Firandet inleddes med välkomsttal av ordförande Lars-Erik Andersson. Täby Toner sjöng in våren, scouter från Viggbyholms Sjöscoutkår tände vår brasa. Frivilliga funktionärer var på plats och kiosken var öppen.
Vår egen brasgeneral Erik Ingvarsson ansvarade för brasan och såg till att allt kunde genomföras under ordnade former.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningens trygghetsarbete har fått sitt ansikte!

Vår styrelsemedlem Anders Forsman har fått 2018 års Trygg i Täbystipendie med följande motivering:
"2018 års Trygg i Täbystipendiat är en Täbybo med ett oerhört stort intresse och engagemang för att Gribbylund ska vara tryggt och attraktivt. Han har i olika sammanhang engagerat sig i framför allt området runt Ängsholmsbadet och Gribbylunds centrum, i återkommande trygghetsvandringar och i andra brottsförebyggande insatser och har dessutom ofta förslag till förändringar och förbättringar för att stärka tryggheten för alla oss som bor och verkar i Täby.
Anders Forsman är en sann vardagshjälte som visar att alla kan göra något för att bevara och stärka tryggheten i Täby kommun."
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Rapport om förhandlingsläget GF – Täby kommun.


Uppdaterad 2019-02-17

 

På Stadsbyggnadsnämndens möte i juni 2016 beslöts, att ge tjänstemän i kommunen i uppdrag, att säga upp nuvarande överenskommelse med Gribbylunds Fastighetsägareförening rörande Ängsholmsbadet för omförhandling, samt att inleda diskussion med oss om detaljplaneläggning av vår mark vid badet.  (ladda ner beslut)


Vid tidigare diskussioner mellan kommunen och föreningens styrelse har vi varit överens om, att vår nuvarande överenskommelse från 1954 angående Ängsholmsbadet och dess skötsel, behöver ses över och förnyas. Vi har också varit överens om att ett nytt avtal bör omfatta all föreningens mark längs med Rönningesjöns västra strand. (ladda ner överenskommelsen)


Det gamla avtalet från 1954 är nu uppsagt av kommunen, men gäller till den 31 mars 2019. Detaljplaneläggningen av Ängsholmsbadet är för närvarande lagd på is.


Det nya avtal vi förhandlar är ett s.k. lägenhetsarrende med kommunen som arrendator. Avtalet omfattar all föreningens mark men ej vattnet. Förutom arrendeavtalet förhandlar vi också servituts-avtal för de två anläggningarna för dagvattenrening vid Löttingelund respektive Källparksvägen samt ett avtal avseende båtuppläggning på kommunens mark och tillsyn av hundbadet. Kommunens förhandlingsdelegation består av tre personer och från föreningens sida har styrelsens även utsett tre personer att delta i förhandlingarna.


Ett antal förhandlingsomgångar har hållits sedan slutet av 2017 och överens-kommelse om slutliga villkor och avtalstexter träffades först i slutet av 2018. Detta innebar att vår målsättning att ha nya avtal klara under 2018 inte nåddes.


Vid en extra föreningsstämma den 16 januari 2019 godkände föreningens medlemmar de framförhandlade avtalsvillkoren. Täby kommun kommer att behandla avtalen vid Stadsbyggnadsnämndens möte i februari. 


Protokoll och bilagan finns under fliken: More och Årsmöte.


Stadsbyggnadsnämnden godkände det framförhandlade arrendeavtalet den 12 februari.


Gribbylund                                                                                                                       

2019-02-17 

                                                                                         

Föreningens förhandlingsdelegation

Lars-Erik Andersson, Petter S Tingström och Anders Forsman

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pepparkakshustävling 2018

Årets två deltagare i pepparkakstävlingen har belönats med var sin biobiljett och bok, Grattis!

Sam, 7 år, skrev så här om sitt: ”det är en scen. Vi har gjort egen blå färg”


Sofie (vuxen) kallar sitt pepparkakshus för Timmerstugan.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Sockenstämman på Ängsholmsbadet den 26 augusti 2018

Söndagen den 26 augusti hölls Sockenstämma på Ängsholmsbadet där Täbys lokala politiker fick svara på frågor från våra medlemmar.


Deltagande politiker, som hörsammat vår inbjudan var Erik Andersson/Johan Algernon (M), Hans Ahlgren (L), Benita Funke (C), Annica Gryhed (S), Daniel Nilsson (KD) och Eva Pethrus (MP). Moderator för stämman var John Magnusson.


De frågor som diskuterades rörde i första hand Gribbylund och kan sammanfattas under följande rubriker:


Halva Täby grönt                                                                                                      Vattenkvalitèn i Rönningesjön                                                                                             Konstgräsplan i Gribbylund                                                                                      

Libbyängens framtid                                                                                                             Skötsel av Ängsholmsbadet                                                                                    Trafiksituationen vid korsningen Bergtorpsvägen/Marknadsvägen                                  Ungdomsvägens upprustning                                                                        

Förtätning av Gribbylund                                                                                                              Bevarande av rekreationsområdet kring Rönningesjön                                                       

Hur förbättra anmälan av klotter och klottersaneringen                              

Utbyggnad av hundbadet eller ytterligare hundbad i Täby.


Sockenstämman samlade ca: 35-40 åhörare som tycktes nöjda med politikernas svar. De flesta svaren och kommentarerna från politikerna var förvånansvärt samstämmiga samt positiva för föreningen. Vi ser därför fram emot ett antal förbättringar i Gribbylund under den kommande mandatperiod.


Deltagande politiker avtackades av föreningens ordförande och fick som minne av dagen varsin ”Täbylykta”.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Återplantering av träd i maj 2018


Täby kommun har planterat ek, lind och fågelbär på den ytan där det tidigare fälldes träd olovligen.

Först när plantorna har rota sig och är 4-5 meter höga kommer viltstängslet att tas bort.

Vid frågor gällande planteringen kontakta Täby kommun 08-555 590 00

Olovlig trädfällning nedanför Badparksvägen i december 2017

Återigen har Gribbylundsskogen nedanför Badparksvägen drabbats av vandaler. Denna gång i norra delen, och huvudsakligen på kommunens mark, där ett fint lövskogsbestånd var på väg att etableras. Ett större antal mindre lövträd så som ek, björk, hägg samt några fina granar har hänsynslöst röjts ned under julhelgen eller veckan innan. Skadegörelsen kommer i vanlig ordning att polisanmälas både av föreningen och av kommunen.
Läs kommunens och föreningens gemensamma brev till "boende i närheten av Gribbylundsskogen", till vänster.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Ljugarbänken" renoverades efter sommaren på Ängsholmsbadet

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Äntligen!
Nu är vi klara med renoveringen av den s.k. Scoutstugan
som nu går att boka för kortare uthyrning.

Läs mer här (Verksamheter/Övrigt).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Till våra medlemmar

UPPROP!

Vi behöver fler aktiva medlemmar, som är beredda att hjälpa till med punktinsatser av olika slag i föreningens verksamhet.  Detta kan gälla allt från några timmar till längre engagemang .

 

Vi efterlyser också medlemmar, som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete. Avsikten är att etablera en pool av resurser, som kan kontaktas av styrelsen när behov av hjälp föreligger.

 

Anmäl ditt intresse genom att sända ett mail till info@gribbylund.se och ange gärna vad du är intresserad av att hjälpa till med exempelvis: valborgsfirande, midsommarfirande, byggnadsvård, styrelsearbete, etc.

 

Styrelsen

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Gribbylunds Fastighetsägareförening har tillsammans med Täby kommun rustat upp Johanneskällan. 

Föreningen har, med tillstånd av Länsstyrelsen och i samarbete med Stockholms läns museum, återskapat en övertäckning med öppningsbar lucka liknande den som en gång funnits. 

Gribbylunds Fastighetsägareförening har bekostat själva övertäckningen och Täby kommun har sett till att den kommit på plats. 

Stort tack till alla som har möjliggjort att vi nu har kunnat återskapa detta ”levande” fornminne och kan återuppliva en tradition från 1700-talet.

Källan ligger på Rönningesjöns västra strand nedanför Källparksvägen. Parkera gärna vid Ängsholmsbadet och promenera sedan längs med vattnet upp till källan, ca 600 meter.

Hjärtligt välkomna att besöka källan!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Välkommen till Gribbylunds Hundbad!

På initiativ av Gribbylunds Fastighetsägareförening har Täby kommun anlagt detta fina hundbad för våra fyrfota vänner.

En särskild badplats för hundar har länge varit efterlängtad i Gribbylund eftersom hundar inte får vistas på Ängsholmsbadet enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Gribbylunds Fastighetsägareförening, som verkar för allas trivsel i Gribbylund, tog för ett par år sedan initiativet till en särskild badplats för hundar. Glädjande nog mötte detta positivt gensvar från ansvariga hos kommunen och tillsammans kunde vi planera denna anläggning, som stod klar till sommaren 2012. Tack vare tillmötesgående från VA-enheten inom kommunen kunde badplatsen kompletteras med en brygga under försommaren 2013.


Gribbylunds Fastighetsägareförening har genom ett särskilt skötselavtal med kommunen åtagit sig den löpande tillsynen av badet. För allas trivsel, hjälp oss hålla rent och snyggt vid badet!


Stort tack till alla som har möjliggjort att detta unika hundbad har kommit till stånd.


Här på vår hemsida finns det mer information om föreningens målsättning och verksamhet.


Du som bor i Gribbylund och vill stödja vår verksamhet är välkommen som medlem i vår förening. Anmäl Dig här på hemsida!

 

Styrelsen

Hemsidans senaste uppdatering: 
2019-05-16

Gribbylunds Fastighetsägareförenings verksamhet skall syfta till att stärka den sociala samvaron, trivseln och tryggheten, samt skapa förutsättningar för rekreation och höja boendekvaliteten för samtliga boende i Gribbylund.

Bor du dessutom i Gribbylund, vill vi hälsa dig välkommen att som medlem stödja vår verksamhet.

Ansökan om medlemskap

Läs om föreningens historik här.

Karta över föreningens fastighet Gribbylund 2:5.

Kommande aktiviteter i Gribbylunds närområde:

        -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nattvandra i Gribbylund!
Genom att nattvandra skapar du en ökad trygghet för våra ungdomar. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i Gribbylund. 
På kommunens hemsida finns mer information.
          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Besök Gribbylunds bibliotek.
Under 2019 erbjuder Gribbylunds bibliotek en mängd olika aktiviteter. På bibliotekets hemsida finns mer information.

Länk till Gribbylunds bibliotek

           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Hur kan vi hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända!?
På kommunens hemsida finns mer information. www.taby.se/omsorg-och-stod/nyanlanda/sa-kan-du-hjalpa-till/
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Behöver du en mindre lokal några timmar eller kanske till ett kalas? Då kan du boka vår Scoutstuga här!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Vilken temperatur har vattnet i Rönningesjön?
Se aktuell vattentemperatur i realtid här: Vattnets temperatur vid Ängsholmsbadet.

Information från senaste årsmöte finns här.