TÄBY KOMMUN VILL LIKVIDERA GRIBBYLUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING!

Den 16 november 1920 bildades Gribbylunds Fastighetsägareförening av 57 tomtägare för att gemensamt ta tag i dåtidens problem och möjligheter i Gribbylund. Det kunde gälla allt från brandbrunnar, vägar och elektrifieringen av området.

 

Alla medlemmar i föreningen är delägare i fastigheten Gribbylund 2:5, som består både av land- och vattenområden från Ungdomsvägen upp till Löttingelund, totalt 33,9 ha. Vi är tillsammans den fjärde största markägaren i Täby kommun och om fem år har föreningen 100-årsjubileum.

 

Föreningen har under åren tagit tag i många för tiden aktuella frågor och är stolt över att idag kunna fortsätta vara arrangör och ansvarig för bl.a:

                   -   Valborgsfirande som bara ökar i popularitet och som just i år med två försök till sabotage verkligen inte hade kunnat utföras

                       utan varandras hjälp. Kommunen arrangerar inget eget Valborgsfirande.

                   -   Johanneskällan har i samverkan blivit restaurerad och återställd med Trefaldighetsfirande enl. tradition istället för att                               låtas förfalla.

                   -   Midsommarfirandet på Ängsholmsbadet har återupptagits på initiativ av föreningen. Kommunen arrangerar sitt

                       Midsommarfirande i Rönninge by.

                   -   Föreningen äger ca 1/3 av Rönningesjön och har representanter i Rönningesjöns Fiskevårdsområdesförenings                                 styrelse.

                   -   Föreningen administrerar 50 båtplatser som kan hyras av alla i kommunen.

                   -   Kiosken vid Ängsholmsbadet har ersatts och arrenderas nu ut av föreningen till Täby Sim. Täby Sim erbjuder simskola                             och andra aktiviteter på badet.

                   -   Ängsholmsbadets positiva utveckling med bl.a. aktivitetsyta för basketspel.

                   -   Hopptornet som kommunen ville riva, renoverades istället och är nu en populär sam-lingsplats både sommar som vinter                              tack vare föreningen.

                   -   Hundbadet på Hästängen kunde förverkligas tack vare denna samverkan.

                   -   Naturparksplanen för området längst med Rönningesjön följs upp av föreningen.

 

Det finns även ett underhållsavtal mellan kommunen och föreningen daterat 1954, vilket har fungerat bra i föreningens samarbete med kommunen. Genom detta avtal har marken skötts av kommunen i dialog med föreningen, vilket har varit mycket gynnsamt för områdets utveckling. Genom åren har föreningen fått stöd och hjälp i den mån det har efterfrågats och vi har haft en fruktsam dialog i de flesta fall.

 

Styrelsen för Gribbylunds Fastighetsägareförening har nu blivit muntligt informerad av kommunen att med hjälp av PBL (Plan- och bygglagen) planerar de att överta hela föreningens fastighet längst med Rönningesjöns västra strandkant så som "huvudman för allmän platsmark". Det poängterades tydligt att enligt kommunen har vi inget annat val än att överlämna den fastighet vi äger och slutsatsen blir att föreningen tvingas i likvidation när detta sker. Marken har inte heller enligt kommunen något reellt värde enligt kommunen så ingen köpeskilling kommer förmodligen att förekomma och i värsta fall kommer kommunen att kräva inlösen. Med detta som grund vill de ingå förhandlingar med föreningen om en åtgärds- och aktivitetsplan hur marken kan utnyttjas på bästa sätt i framtiden efter deras övertagande.

 

Detta uttalande och krav från kommunen skapar fler frågor än svar, tycker vi i styrelsen. Det främsta argumentet från kommunen är att politikerna inte är villiga att bekosta ytterligare en återplantering efter den olovliga trädfällningen* nedanför Badparksvägen på mark som inte kommunen äger. Fram till att ägarfrågan är löst tillåts inte föreningen att röja marken på egen bekostnad och inte heller kommunen själva kommer att utföra några underhållsarbeten där.

 

Fler samtal kommer att äga rum mellan oss och kommunen men föreningen ställer sig mycket tveksam till åtgärden i sig och vad Gribbylunds och Täby kommuns medborgare har att vinna på det. Som vi ser det vill vi lyfta fram tre huvudfrågor, både för att söka svar och skapa debatt men också en opinion om vad boende i Gribbylund och Täbys kommun anser:

 

               1.   Ingenting har tidigare yttrats om att det skulle finnas önskemål eller krav på en förändring i förhållandet mellan föreningens

                     markägande och kommunens underhåll, än mindre byte av ägarskap av vår fastighet utan istället refererar man till en                                    detaljplan från 1981. Kommunen är dessutom väl insatt i att en överlämning av föreningens fastighet också innebär en                          likvidering av föreningen.
                     Varför förstöra ett samarbete sedan 1954 som har gynnat kommunen och området och dess medborgare i så                                 många år, eller är det i själva verket något annat som ligger bakom?

 

               2.   Kommunen har fastslagit att fastigheten inte har något reellt pengavärde, då den enligt nuvarande detaljplan är klassad som

                     allmän platsmark. På samma gång lovar de att när marken är i kommunens ägo kommer en återplantering att ske nedanför

                     Badparksvägen.
                     Varför vägrar de bekosta en återplantering nu när de själva hävdar att marken ändå inte är värd något, varken för

                     föreningen eller kommunen, eller är det i själva verket något annat som ligger bakom?

 

               3.   Kommunen pratar mycket om området nedanför Badparksvägen men kräver ändå att hela fastigheten, inkl. Ängsholmsbadet,

                     bryggorna, vattnet och Midsommarängen som inte är inskrivna i detaljplanen, ska tillfalla dem.
                     Varför är kommunen så knapphändig med att lägga fram konkreta beslutsunderlag och lutar sig istället mot att                             vi är mindre än dem, eller är det i själva verket något annat som ligger bakom?

 

Vi i styrelsen är övertygade att den positiva samverkan mellan kommunen och föreningen som två enskilda parter är den mest bidragande orsaken till de flesta lyckosamma aktiviteter och åtgärder som genomförts i föreningens regi på eller i anslutning till föreningens mark.

 

Är årets Midsommarfirande vid Ängsholmsbadet sista gången?

 

Vi behöver din hjälp med att föra detta budskap vidare och tänk gärna till på vad som är viktigt för dig.

Prata med grannar och politiker du känner, diskutera med vänner och sprid informationen om vad kommunen planerar.

 

Vi vill också att du talar om för oss vad du anser att vi ska göra.
Rösta på förstasidan nu!

 

Tack för din hjälp!

Styrelsen

 

* Om någon har information som kan vara av intresse avseende skadegörelsen 

nedanför Badparksvägen ser vi gärna att man snarast kontaktar Polisen.


Tillbaka