Lättare att förvalta Gribbylundsskogens och Ängsholmsbadets värden med kommunalt ägande

TK: Gribbylundsskogen, med badet, sjön, och promenadstråket tillhör kommunens främsta rekreationsområden.
GF: Ja, vi vet och det är vår förening stolt över och som sedan 1920 arbetar för det med gott resultat!

 

TK: Markområdet ägs idag av Gribbylunds Fastighetsägareförening men förvaltas av kommunen.
GF: Kommunen sköter löpande underhåll via det serviceavtal som finns tecknat och med god hjälp av föreningens arbetskraft, investeringar, förvaltning samt rekognosering och uppföljning av de skyldigheter som åligger kommunen.

 

TK: Kommunen vill inleda förhandlingar med fastighetsägareföreningen om att överta ägarskapet av marken. Genom en sådan åtgärd skulle man undvika problem kring ansvarsfrågan när det gäller drift och skötsel, samt investeringskostnader på annans mark.
GF: Föreningen har inga problem kring ansvarsfrågorna och kommunen har tidigare aldrig haft det heller, snarare tvärtom varit tacksamma över att vi har hjälpt dem i deras arbete och konstruktivt stöttat varandra.

 

TK: Kommunen betonar områdets viktiga rekreationsvärde för alla Täbybor och sätter också stort värde på Gribbylunds Fastighetsägareförenings engagemang, inte minst med olika sociala evenemang som valborgsfirande, midsommarfirande och brunnsdrickning. Föreningen är en naturlig partner i arbetet med att utveckla och förvalta marken.
GF: Vad bra, då är vi överens att det fungerar bra som det är idag!

 

TK: Kommunen hoppas att nuvarande förening kan ombildas från fastighetsägande förening till annan aktiv förening när marken går över till kommunalt ägo. Om ansvars- och ägandefrågor lyfts bort kan föreningen fortsätta koncentrera sig mer på sociala och kulturella evenemang och utveckling som är mycket uppskattat.
GF: Om ägandefrågan lyfts till kommunen finns inte föreningen kvar i befintligt skick, nämligen som en ekonomisk förening med tillgångar i mark och kapital, tillika fastighetsägare, och som sedan länge har fullt fokus på sociala och kulturella evenemang.

 

TK: Genom att föra över marken till kommunen skapas bättre tänkbara förutsättningar för att förvalta och utveckla miljön.
GF: Genom att marken är i föreningens ägo skapas bättre förutsättningar att förvalta och utveckla miljön för Gribbylunds och Täby kommuns invånare utan risk för exploatering för annans ekonomiska vinning.

 

TK: Exempel på framtida åtgärder:
- Förbättra badplatsen, bland annat för bättre tillgänglighet. Komplettera med en lekplats och en grill nära flaggstången.
GF: Exempel och kommentarer på kommunens framtida åtgärder:
- Förbättringar på Ängsholmsbadet och kringliggande stränder sker ständigt av kommunen i dialog med föreningen. Vi har vid flera tillfällen föreslagit handikappanpassning av badet och hittills har kommunen anlagt en handikappanpassad parkeringsplats och toalett. Föreningen har också efter många års arbete lyckat bevara och få hopptornet renoverat istället för att rivas, vilket hade skett om kommunen hade ägt fastigheten. Den rutschkana som har funnits på stranden har inte kunnat bevaras p.g.a. nya säkerhetsbestämmelser. En lämplig plats för en ny lekplats på land är svår att finna. Däremot har vi tidigare anlagt en stor grillplats på den s.k. Midsommarängen men på tryggt avstånd från flaggstångens och midsommarstångens placering, för att inte riskera midsommarfirandet och andra aktiviteter. Grillplatsen är tyvärr i dåligt skick idag men föreningen har sedan 2010 varit lovade nya stockar av kommunen, senast i mars 2013 när ett lämpligt träd föll i blåsten och ligger kvar på föreningen mark.

 

TK: - Fontän i Rönningesjön
GF: - En fontän i Rönningesjön är inget föreningen önskar sig utan vill istället vårda miljön och djurlivet samt ge de människor som använder vår fastighet för rekreation, t.ex. en roddtur på en stilla sjö, ett skydd för exploatering. Dessutom har en fontän föreslagits tidigare av kommunen men, vad föreningen känner till, fått avslag av skönhetsrådet.

 

TK: - Planteringar mm vid Johanneskällan
GF: - Johanneskällan, som är renoverad och restaurerad på föreningens initiativ och bekostnad, har en plantering som gått i stå hos kommunen trots flera påstötningar från föreningen om tidigare löfte. Föreningen har därför avsatt pengar i årets budget för att ev kunna genomföra planteringen själva under 2015.

 

TK: - Skötselplan för naturmarken inklusive källan
GF: - En skötselplan för naturmarken anser styrelsen redan finns i den naturparksplan som är etablerad av kommunen själv och som föreningen följer upp på plats och upplyser kommunen när brister enligt samma naturparksplan förekommer. Information av det slaget har mottagits positivt och oftast också åtgärdats efter påtryckningar från föreningen.

 

TK: - Barnens skog vid Badparksvägen och kompletterande plantering, informationsskyltar, mm
GF: - Markarealen nedanför Badparksvägen, där den olovliga trädfällningen har skett för åtminstone tredje gången under de senaste åren, ägs både av kommunen och föreningen men den största delen av föreningen. Den prisuppgift som kommunen har uppgett på ca. 1,3 miljoner kronor för en återplantering är långt över de ekonomiska resurserna föreningen har att tillgå men har aldrig tidigare blivit involverad i ett liknande ultimatum vid de tidigare tillfällena och har således inte haft det som en del i verksamhetsplanerna genom åren. Den föreslagna "Barnens skog" vid Badparksvägen ställer sig föreningen positiv till och har också föreslagit en liknande aktivitetsyta där men har istället nekats av kommunen att ens röja marken på föreningens bekostnad.

 

Förutom att man kan tvivla på att denna skrivelse av kommunen är baserad på att man har varit på plats överhuvudtaget, än mindre satt sig in i de aktiviteter, samarbete och åtgärder som redan har utförts genom åren, ställer vi i styrelsen fortfarande samma huvudfrågor som tidigare men kanske ännu mer tyngd på "eller är det i själva verket något annat som ligger bakom"?

 

 

Tillbaka